ติดตั้ง vm-tools เพื่อรองรับการปรับแรมโดยไม่ต้องshutdown

อันนี้เป็นตัว3rd party
Centos
yum install epel-release
yum install open-vm-tools
service vmtoolsd start
chkconfig vmtoolsd on
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Powered by WHMCompleteSolution